Indepentent Complaint Resolution Service

Croeso  

Gwasanaeth annibynnol sy’n adolygu ac yn delio â chwynion ydy ICRS.
Ein prif rôl ydy adolygu a delio â chwynion cymhleth drwy arbenigedd annibynnol.

Rydym hefyd yn cynnig

• Cymorth a chyngor i sefydliadau ar sefydlu prosesau cwyno
• Adolygiad parhaus o effeithiolrwydd prosesau delio â chwynion mewn sefydliadau
• Adolygiadau unwaith ac am byth o achosion anodd neu sensitif dros ben.

 

Pwy ydym ni

Partneriaeth rhwng Jodi Berg ac Elizabeth Derrington ydy ICRS. Fe wnaeth Ros Gardner ymddeol fel partner yn 2014 ond mae’n dal i helpu fel ymgynghorydd. Rydym yn weithwyr proffesiynol profiadol ym maes datrys anghydfodau, rydym wedi gweithio gydag ystod eang iawn o sefydliadau o’r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r sector masnachol a chynigiwn gyfuniad unigryw o arbenigedd.

Jodi Berg

Mae Jodi Berg OBE yn arbenigwr sefydledig ym maes datrys anghydfodau, ac wedi darparu gwasanaethau adolygu cwynion ar gyfer sefydliadau gan gynnwys yr Asiantaeth Cynnal Plant, y Ganolfan Byd Gwaith a’r Comisiwn Archwilio. Mae wedi sefydlu gwasanaethau newydd ar gyfer cwynion wedi’u huwchgyfeirio i gyrff cyhoeddus, gan gynnwys y Gofrestrfa Tir, yr Archifau Gwladol a’r Comisiwn Elusennau. Jodi yw Cadeirydd y Fforwm Cyfiawnder Gweinyddol, corff ymgynghorol y Llywodraeth sy’n goruchwylio’r system tribiwnlysoedd a chyfiawnder gweinyddol.

Mae’n cyfrannu at y gwaith hwn ei harbenigedd proffesiynol fel cyfreithiwr a chyfryngwr yn y gorffennol ac fel Cymrawd i Sefydliad Siartredig y Cyflafareddwyr, ynghyd â’i dealltwriaeth o reoli ymarferol y mae wedi’i chael o brofiad eang ar Fyrddau. Arferai Jodi fod yn Gadeirydd ar Ymddiriedolaeth GIG ac ar Wasanaeth Prawf ac mae’n dal i fod yn aelod o Fyrddau a Phwyllgorau yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus.

Elizabeth Derrington

Cymhwysodd Elizabeth Derrington fel cyfreithiwr yn 1979 ac fel cyfryngwr yn 1997. Mae wedi gwasanaethu fel cadeirydd ar Fwrdd Prawf, fel cyfarwyddwr anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG ac i Northern Dispute Resolution, (darparwr gwasanaethau cyfryngu), fel cadeirydd ar Bwyllgor Defnyddwyr Trydan rhanbarthol, ac fel aelod annibynnol o’r Bwrdd Parôl.
Er 2002 mae Elizabeth wedi arbenigo mewn datrys anghydfodau, fel Dyfarnwr Cwynion Annibynnol i Ofsted (2002-2008) ac fel Adolygydd Cwynion Annibynnol i Gofrestrfa Tir EM (2009 hyd heddiw). Mae hi hefyd yn aelod o Bwyllgor Disgyblu’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth.

 

 

Gwybodaeth i achwynwyr

Mae’n cynnwys gwybodaeth gyffredinol ar ein dull gweithredu a gwybodaeth benodol ar sut rydym yn delio â chwynion am Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a’r Gronfa Diogelu Pensiynau

 

Ein Dull Gweithredu

Partneriaeth annibynnol o weithwyr proffesiynol sy’n brofiadol ym maes datrys anghydfodau ydy ICRS. Mae ein swyddfa wedi’i lleoli yng nghanol Llundain. Gallwch gysylltu â ni drwy lythyr, e-bost neu dros y ffôn. Mae gennym ffurflen gyfeirio syml y gallwch ei lawrlwytho a’i hanfon atom; bydd hon yn ein helpu i ddeall eich cwyn a pha ganlyniad yr hoffech ei gael. Mae gennym hefyd daflenni sy’n disgrifio’r broses adolygu cwynion. Os byddwch yn cysylltu â ni dros y ffôn neu’r e-bost, fe wnawn eich helpu i fwrw ymlaen â phethau. Rydym yn ymfalchïo mewn helpu pobl i ddeall ein gweithdrefnau a pha gyswllt y gallant ei ddisgwyl gennym. Byddwn yn ymdrechu i sicrhau y byddwch yn gwybod, gydol eich cysylltiad â ni, pa gam rydym wedi’i gyrraedd a phryd gallwch ddisgwyl i bethau ddod i ben.

 

Ein Haddewidion 

 • Rydym yn trin pobl â pharch ac yn cymryd eu pryderon o ddifri.
 • Rydym yn cyfathrebu mewn modd agored a chyfeillgar.
 • Rydym yn egluro hyd a lled ein rôl a’r canlyniadau tebygol y gallwn eu sicrhau.
 • Rydym yn dod i benderfyniadau ar ôl ystyried y dystiolaeth yn ofalus.
 • Rydym yn teilwra ein gwasanaeth cyn belled ag y bo modd i fodloni anghenion rhesymol pobl.
 • Rydym yn cyfathrebu mewn iaith syml er mwyn sicrhau bod negeseuon yn ddealladwy.

 

Cwynion am Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) ydy’r cam olaf ar gyfer cwynion am gyrff cyhoeddus yng Nghymru. Mae ICRS yn cynnal adolygiadau annibynnol o gwynion am y gwasanaeth a ddarperir gan OGCC.
Gallwn ymchwilio i gwynion fod OGCC

 • Wedi eich trin yn annheg neu’n anghwrtais
 • Heb ddelio â’ch pryderon mewn pryd
 • Heb esbonio pethau’n glir
 • Heb fodloni eich anghenion penodol

Mae’n bwysig ichi sylweddoli:

 • Na allwn ymchwilio i gwynion nad ydynt eto wedi cael eu hystyried gan OGCC fel rhan o drefn gwyno ei wasanaeth
 • Na allwn ddelio â chwynion am benderfyniadau a wnaed gan OGCC.

Bydd yr ymateb terfynol gan OGCC yn cynnwys manylion sut i gysylltu â ni. Dylech gysylltu â ni cyn pen mis o gael yr ymateb terfynol ac yna byddwn yn cysylltu â chi cyn pen tri diwrnod.

Mae ein taflen wybodaeth am gwynion am OGCC yn rhoi gwybodaeth am sut i gyfeirio cwyn atom ni, a beth sy’n digwydd pan ddaw cwyn i law.

 

Cysylltwch ni

Os oes gennych chi g?yn yr hoffech ei chyfeirio atom, neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am unrhyw o’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni:
ICRS
Ein cyfeiriad e-bost yw enquiries@icrev.org.uk
Ein rhif ffôn yw 020 7930 0749
Os ydych yn dymuno siarad ? ni yng Nghymraeg, fe allwn ni drefnu hyn ar amser a gytunwyd arno.
Ein cyfeiriad post yw 5th Floor, 1 Victoria Street, Llundain, SW1H 0ET